1. Persoonlijk advies
  2. Direct uit voorraad leverbaar
  3. Bel of app 06 33 44 31 00
    (tot 18.00 uur)

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid 

Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Aircoplaza Zwolle gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming overeenkomst 

Een koopovereenkomst komt pas tot stand door een opdrachtbevestiging van de aankoop in de webshop.
De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Betaling 

Betalingen kunnen op verschillende, in de webshop aangegeven, manieren plaatsvinden. Betaling per overschrijving dient te geschieden binnen 5 dagen na de besteldatum. Goederen persoonlijk geleverd aan huis of bij afhaling dienen contant te worden betaald. Indien uw betaling per overschrijving niet binnen 5 dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

Afhalen van bestelde goederen dient te gebeuren binnen 7 dagen na het ontvangen van de opdrachtbevestiging. Indien de bestelde goederen niet afgehaald worden binnen 7 dagen behoud Aircoplaza Zwolle zich het recht de bestelling te annuleren en de goederen opnieuw te koop aan te bieden.

Levertijd 

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aircoplaza Zwolle zich ten aller tijden het recht om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren. Zodra de te leveren producten Aircoplaza Zwolle verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Producten worden geleverd op de factuur -, of opgegeven afleveradres.

Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Verzending 

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Aircoplaza Zwolle is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Prijzen 

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW, vermeld in Euro en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Reclames 

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aircoplaza Zwolle te melden. Reclameren ter zake van leveringen dienen binnen 4 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt alleen schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen in originele staat, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen of het aankoopbedrag terugbetalen.

Herroepingsrecht 

Koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn; filters, pompen, filtermaterialen en slangen. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Aircoplaza Zwolle betaalt binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

Het herroepingsrechtsformulier kunt van deze website downloaden of per email opvragen bij herroeping@aircoplazazwolle.nl

De volgende wettelijke regels zijn van toepassing op uw online aankopen in de webshop:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. B2B maakt geen aanspraak op het voor consumenten bedoelde herroepingsrecht.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien koper kiest voor montage door Aircoplaza Zwolle vervalt het herroepingsrecht voor de koper. Koper heeft, door in te stemmen met de afspraak tot montage binnen de 14 dagen na de aankoop, afstand gedaan van het herroepingsrecht.

Retourzendingen

Retourzendingen dienen altijd franco, in originele staat en deugdelijk verpakt te worden verstuurd en dienen altijd vooraf aangemeld te worden. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld worden altijd geweigerd, evenals retouren die langer in uw bezit zijn dan 7 dagen alsook speciaal in opdracht van de klant bestelde producten en speciale aanbiedingen. Retourzendingen dienen altijd vergezeld te gaan met een ingevuld retourformulier, deze is te downloaden op onze website. 

Retourzendingen die beschadigd aankomen, dit in de ruimste zin van het woord, komen enkel in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 40% van de aanschafprijs. Incomplete retourzendingen worden niet vergoed.

Geschillen 

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Aircoplaza Zwolle en de wederpartij mochten ontstaan.

Buitengerechtelijke incassokosten 

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

Overmacht 

Indien Aircoplaza Zwolle door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Garantie 

Met betrekking tot producten van derden is Aircoplaza Zwolle tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Aircoplaza Zwolle geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor montage die door consument danwel derden is uitgevoerd. 

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aircoplaza Zwolle liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Aircoplaza Zwolle is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Aansprakelijkheid 

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aircoplaza Zwolle in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Aircoplaza Zwolle niet aansprakelijk gehouden worden.

Consument vrijwaart Aircoplaza Zwolle te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aircoplaza Zwolle blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aircoplaza Zwolle de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aircoplaza Zwolle ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Overige bepalingen 

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aircoplaza Zwolle.